Algemene voorwaarden

Op een opdracht aan Woningpakket zijn algemene consumentenvoorwaarden van de VastgoedPro van toepassing.
Vanwege de specifieke dienstverlening van Woningpakket via internet, maakt Woningpakket van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van VastgoedPro, de volgende voorwaarden te hanteren.

Voorwaarden Woningpakket

Artikel 1 – Verkoopopdracht

Tussen Woningpakket en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze aan Woningpakket heeft verstrekt.
Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen courtage heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Woningpakket.
Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Woningpakket dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

Artikel 2 – De omvang en inhoud van de opdracht

De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Woningpakket de volgende diensten ter beschikking:
– analyse verkoopcijfers directe omgeving
– geven van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning
– vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning conform de meetinstructie (NEN 2580)
– opvragen kadastrale gegevens (kadastraal bericht eigendom en kadastrale kaart)
– eenmalig beoordelen van de waarde van de betreffende woning
– rapportage van bovenstaande zaken in een rapport waardebepaling
– toesturen van een verkoopbord en -poster
– coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier
– persoonlijke ondersteuning en support van een professionele back office
– advies over de verkoopstrategie, de gemaakte advertentie (foto’s, tekst, bijzonderheden) en de vraagprijs tijdens een verkoopstrategiegesprek
– onbeperkt aantal foto’s plaatsen bij woningadvertentie
– plaatsen van de woning op woningpakket.nl, Funda.nl, Jaap.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar
– woningpresentatie op Facebook en Twitter
– samenstellen en plaatsen digitale woningbrochure op Funda
– toezending Funda statistieken
– vermelding eigen open huizen dagen op Funda
– advies over- en het voeren van de onderhandelingen door een eigen makelaar
– vastleggen van de gemaakte afspraken in een koopakte

In aanvulling op de opdracht zoals genoemd in 2.1, kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te verlenen.
Deze diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere van de onderstaande punten:

– schrijven/redigeren van de verkooptekst
– maken van foto’s
– maken en/of plaatsen van 2D/3D plattegronden voor de periode van 1 jaar
– toesturen van één of meerdere sets verkoopborden en -posters
– verschillende verkoopondersteunende diensten van Funda.nl, zoals bijvoorbeeld een Toppositie of een Promolabel.
Woningpakket kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen.
De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Woningpakket kunnen om die reden door Woningpakket gedeeld worden met anderen.
Woningpakket is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op woningpakket.nl en Funda.nl.
Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Woningpakket niet aansprakelijk.
Onder de beoordeling van de waarde van de woning verstaat Woningpakket het verstrekken van een waardeoordeel en het opstellen van een eenvoudig rapport daarover.
Een bouwkundige keuring hoort niet bij de omschreven beoordeling.
Woningpakket adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).
Binnen de opdracht van Woningpakket valt de opmaak van één koopakte.
Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Woningpakket schriftelijk te laten vastleggen.
In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Woningpakket.
Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan.
Als de koopakte door een andere partij dan Woningpakket wordt opgesteld, zal Woningpakket de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen.
De opdracht aan Woningpakket is daarmee afgerond en Woningpakket is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
Alleen werkzaamheden die in artikel 2.1 en 2.3 zijn genoemd vallen onder een door Woningpakket geaccepteerde opdracht.
Woningpakket kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Woningpakket zelf verleend worden.
Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
– uitvoeren van een taxatie
– verrichten van een bouwkundige keuring
– opstellen van een uitgebreide waardeverklaring/waardebepaling
– opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden
Woningpakket is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij.
Woningpakket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.
Woningpakket biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken.
Woningpakket is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Woningpakket om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden.
Woningpakket hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.

Artikel 3 – Courtage en eventuele andere kosten

De courtage aan Woningpakket is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever.
De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de courtage is hier dan ook niet afhankelijk van.
De courtage € 749,- inclusief BTW voor 1 jaar. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever dit pakket aanvult met extra diensten.
Voor recreatiewoningen geldt een toeslag van € 100,- inclusief BTW op bovengenoemde pakketten.
De opdracht die aan Woningpakket is verstrekt heeft een looptijd van 1 jaar, ingaand vanaf de dag van plaatsing van de woning op Funda.nl.
Hierna zal er een bedrag van € 150,- inclusief BTW verschuldigd zijn om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen.
Voor recreatiewoningen geldt een toeslag op de verlengingskosten zoals bedoeld onder artikel 3.4, van € 100,- inclusief BTW per jaar.
Circa een maand voor het einde van de opdracht, zal Woningpakket de opdrachtgever per mail vragen of verlenging met 1 jaar gewenst is.
Als verlening gewenst is dient de in artikel 4 genoemde € 150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning) voor het aflopen van de opdracht te zijn voldaan.
Wanneer verlenging met 1 jaar niet gewenst is, of wanneer het verschuldigde bedrag van €150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning) niet tijdig is bijgeschreven op de rekening van Woningpakket, wordt de opdracht na 1 jaar beëindigd en wordt de woning ingetrokken van Funda.nl en de hiervoor genoemde andere sites.
Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na opname van de woning de opdracht tot publicatie op Funda.nl heeft gegeven, is Woningpakket verplicht wederom een waardeopname van de woning uit te voeren.
De extra kosten hiervan zijn € 250,- inclusief BTW.
Intrekken van de woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor €150,- inclusief BTW.
Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige courtage verschuldigd.
Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Woningpakket heeft verstrekt, is de daarbij genoemde courtage als vordering opeisbaar.
Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Woningpakket verschuldigd is.

Artikel 4 – Bedenktijd

Nadat de opdrachtgever via de site een opdracht tot dienstverlening door Woningpakket heeft gedaan heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
De opdrachtgever wordt door Woningpakket per mail geïnformeerd over deze bedenktijd.
Woningpakket kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever.
Woningpakket doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
Artikel 4.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever Woningpakket binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging,schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten.
Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.
In geval van artikel 4.5 start Woningpakket zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.
Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Woningpakket.
Na ontvangst van deze mededeling stuurt Woningpakket onverwijld een ontvangstbevestiging.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 3 van de algemene voorwaarden van Woningpakket, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn.
Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:
– een bezoek en woningopname door taxateur: € 250,-
– het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 50,-
– het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 150,-
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever ondertekent de (via de site verleende) opdracht tot dienstverlening bij opname van de woning.
Bij deze opname is aanwezigheid van de opdrachtgever daarom verplicht
Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning.
Wanneer de opdrachtgever:
– de woning niet in eigendom heeft,
– de woning met derden in eigendom heeft,
– eigenaar van de woning is en een een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont,
dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden.
De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Woningpakket of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt.
Indien de opdrachtgever dit niet kan is Woningpakket gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning.
Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.
Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever.
Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Woningpakket worden doorgegeven.
Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Woningpakket en/of aan de potentiële kopers dan is Woningpakket door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden.
In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Woningpakket voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Woningpakket zal worden uitgekeerd te boven gaan.
Woningpakket is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Woningpakket niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning.
Woningpakket mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Woningpakket, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning.
Teksten en/of foto’s die door Woningpakket als irrelevant, aanstootgevend of shockerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.
Woningpakket gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens.
De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden.
Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Woningpakket.
De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden.
Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.
Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Woningpakket hiervan direct op de hoogte te stellen.
Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent is Woningpakket daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor.
In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
De aansprakelijkheid van Woningpakket en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Woningpakket verschuldigd is.
Wanneer de opdrachtgever Woningpakket aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per mail melden aan Woningpakket.
Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Woningpakket.
Woningpakket aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever.
Voor het overige sluit Woningpakket uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
Woningpakket mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken.
De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden VastgoedPro en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Woningpakket en haar opdrachtgever(s) gelden ook voor en ten behoeve van de bestuurders van Woningpakket en voor iedereen die voor Woningpakket werkt of werkte.
Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Woningpakket daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld.
Woningpakket gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, een interactieve woningmodule, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer.
Woningpakket en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning.
Zowel Woningpakket als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s.
De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen.
Woningpakket is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
Woningpakket is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op woningpakket.nl en Funda.nl.
Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Woningpakket niet aansprakelijk.

Artikel 7 – Beëindiging van de opdracht

Een opdracht loopt voor een periode van 1 jaar en eindigt door:
– bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden.
Voor zover van toepassing verplicht Woningpakket zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd.
– intrekking door de opdrachtgever.
– teruggaaf door Woningpakket. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden.
Woningpakket is volgens artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden VastgoedPro gerechtigd de opdracht terug te geven. Dit mag (ook) wanneer de opdrachtgever::
– niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Woningpakket voldoet
– aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt
– vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt
– de door Woningpakket gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert
– tips en verkoopadviezen van Woningpakket niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat
Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van het honorarium door Woningpakket.

© 2017-2018 Woningpakket/ Wijs makelaars BV